لوسیون کودک

مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس
نمایش در هر صفحه

روغن بدن کودک newnini

ﻧﺮم ﻛﻨﻨﺪه و آﺑﺮﺳﺎن ﭘﻮﺳﺖ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺧﺸﻜﻰ ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﭘﺲ از ﺣﻤﺎم، اﺳﺘﺨﺮ و ﻣﺎﺳاژ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى دوران ﺑﺎردارى ﺑﺮاى ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ (استریا)
به زودی

وازلین کودک حاوی ویتامین ای newnini

رفع خشکی و ترک پوست در هر نقطه از بدن کودک
نرم کننده شناخته شده با تاثیری مناسب
محافظ پوست های خشک و آسیب دیده
جهت نرمی و جلوگیری از ترک پوست
حاوی ویتامین ای با خاصیت آنتی اکسیدان
دارای خاصیت ضد چروک در بزرگسالان
به زودی

وازلین سنتی newnini

افزایش رطوبت پوست کودک
نرم کننده و محافظت کننده پوست
محافظ در برابر عوامل محیطی نامطلوب
جلوگیری از التهاب و تحریک پوست کودکان
جلوگیری از خشکی و ترک خوردن پوست کودک
به زودی

وازلین کودک حاوی روغن کالاندولا newnini

بهبود عرق سوز شدن کودک بر اثر ادرار
کمک به شادابی و محافظت پوست کودک
ضد حساسیت و ماندگاری طولانی روی پوست
به زودی

کرم ﺣﺎوی ﻋﺼﺎره ﮐﺎﻻﻧﺪوﻻ newnini

اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ – ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﯿﻖ ﭘﻮﺳﺖ
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺎرش و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ادرار ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﻋﺮق ﺳﻮز ﺷﺪن
ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﻋﺮق ﺳﻮز ﺷﺪن
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن
به زودی

لوسیون حاوی پودر تالک مخصوص نوزادان و کودکان newnini

جلوگیری از ﻋﺮق ﺳﻮز ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ
جلوگیری از ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪه اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺨﺶ و آراﻣﺶ ﺑﺨش
ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﺻﻄﮑﺎک ﭘﻮﺳﺖ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﭘﻮدر ﺗﺎﻟﮏ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﻋﻮارض ﺗﻨﻔﺴﯽ
به زودی
فیلترها
Sort
display